29 20

Με την «παρθενικ» εφαρμογ του νου θεσμο της Τρπεζας Θεμτων για τους μαθητς της Λυκεου, οι οποοι μετ απ δο χρνια θα εγκαινισουν το νο σστημα Πανελλαδικν Εξετσεων, αρχζουν στις 29 Μαου και θα ολοκληρωθον στις 20 Ιουνου   οι προαγωγικς εξετσεις για λα τα σχολεα της χρας, παρλληλα με την περοδο των  Πανελλαδικν- ξεκινον στις 28 του μνα-κατ τις ημρες που αυτς δεν θα πραγματοποιονται.
Οι ημερομηνες αναλυτικ των προαγωγικν και απολυτηρων εξετσεων θα ανακοινωθον την Πμπτη Παρασκευ , με σχετικ εγκκλιο που θα στελει το υπουργεο Παιδεας προς λες τις σχολικς μονδες της Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης.
σον  αφορ τα θματα της Τρπεζας Θεμτων , τα οποα εκτιμται τι θα εναι απ 300 ως 400 για κθε μθημα, αναμνεται να δημοσιοποιηθον την επμενη εβδομδα 
 
Ο βαθμς της Λυκεου ελχιστα επηρεζει την εισαγωγ των μαθητν στα ΕΙ
Οι εξετσεις   στη Λυκεου εναι προαγωγικς και ο βαθμς προαγωγς των μαθητν ελχιστα επηρεζει την εισαγωγ στην τριτοβθμια εκπαδευση, αφο προηγουμενως αντικειμενικοποιεται με το «Βαθμ Προαγωγς και απλυσης»,   .  Για τον υπολογισμ του Βαθμο Πρσβασης στην Τριτοβθμια Εκπαδευση προσμετρται και ο «Βαθμς Προαγωγς και πλυσης» (Β.Π..). 
   Για την προσμτρηση αυτ ο γενικς βαθμς προαγωγς της ' τξης Ημερσιου Γενικο Λυκεου, ο Μ.Ο. των γενικν βαθμν προαγωγς των ' και Β' τξεων Εσπερινο Λυκεου, της Β' τξης Ημερσιου Γενικο Λυκεου, της Γ' τξης Εσπερινο Λυκεου, ο γενικς βαθμς απλυσης της Γ' τξης Ημερσιου Γενικο Λυκεου και της Δ' τξης Εσπερινο Λυκεου, εφσον καστος εναι μεγαλτερος της μας μονδας σε σχση με τον Μ.Ο. των τεσσρων αν Ομδα Προσανατολισμο μαθημτων που εξετζονται σε πανελλνιες εξετσεις, αναπροσαρμζεται στε να μην απχει περισστερο απ μα μονδα απ τον βαθμ του Μ.Ο. και στη συνχεια ο αναπροσαρμοσμνος «προαγωγικς» βαθμς της ' λυκεου πολλαπλασιζεται με συντελεστ 0,4, της Β' με συντελεστ 0,7 και ο «απολυτριος» της Γ' τξης με συντελεστ 0,9. Το θροισμα των τριν διαιρομενο δια δο αποτελε τον Β.Π... Το εν λγω πηλκο (και μχρι του τρτου δεκαδικο) λογζεται ως πμπτος βαθμς για την εισαγωγ του μαθητ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση.
   Σε περπτωση που ο βαθμς προαγωγς απλυσης εναι μεγαλτερος μχρι και μα μονδα σε σχση με τον Μ.Ο. των τεσσρων αν Ομδα Προσανατολισμο μαθημτων που εξετζονται σε πανελλνιες εξετσεις, ο βαθμς αυτς δεν αναπροσαρμζεται αλλ πολλαπλασιζεται ως χει με τον προβλεπμενο αν τξη συντελεστ.
   Σε περπτωση που ο βαθμς προαγωγς απλυσης εναι μικρτερος σε σχση με το Μ.Ο. των τεσσρων αν Ομδα Προσανατολισμο μαθημτων, ο βαθμς αυτς αναπροσαρμζεται προς τα νω κατ μα το πολ μονδα (και μχρι του ορου του Μ.Ο.) κατ τον υπολογισμ με τον αν τξη προβλεπμενο συντελεστ.Με απφαση του υπουργο Παιδεας και Θρησκευμτων, που δημοσιεεται στην Εφημερδα της Κυβερνσεως, καθορζεται ο τρπος προσαρμογς του Β.Π.. σε σχση με το μσο ρο της γραπτς βαθμολογας των εξεταζομνων πανελληνως μαθημτων και επανακαθορζονται οι συντελεστς βαρτητας των βαθμν προαγωγς λων των τξεων του ΓΕ.Λ. για την εισαγωγ στην τριτοβθμια εκπαδευση.

Νομοθετικ ρθμιση για τα μαθματα επιλογς στη Λυκεου
Νομοθετικ ρθμιση  προωθθηκε προς ψφιση στη Βουλ,  απ τον υπουργ Παιδεας Κ. ρβανιτπουλο, προκειμνου λα τα θματα (το 100%)  για τα μαθματα επιλογς  να ορζονται απ τον διδσκοντα-διδσκοντες και χι το 50% απ τηην Τρπεζα Θεμτων. 

Το ΦΕΚ με την εξεταστα λη των μαθημτων της Λυκεου
Δημοσιεθηκε στην Εφημερδα της Κυβρνησης η  εξεταστα λη των μαθημτων της τξης Ημερησου και των και Β τξεων Εσπερινο Γενικο Λυκεου για το σχολικ τος 2013−2014. Για να ανοξετε το ΦΕΚ κνετε κλικ εδ

Η επιλογ θεμτων κατ μθημα

ρχαα
Για την εξταση της ρχαας Ελληνικς Γλσσας και Γραμματεας δνεται στους μαθητς σε φωτοαντγραφο απσπασμα κειμνου διδαγμνου απ το πρωττυπο, 12-20 στχων, με νοηματικ συνοχ και ζητεται απ αυτος:
α) να μεταφρσουν στη Να Ελληνικ να τμμα του οκτ ως δκα (8-10) στχων·
β) να απαντσουν επ του δοθντος κειμνου (με εξαρεση την υπ το στοιχεο «i» ερτηση επ μεταφρασμνου κειμνου) σε:
i. τρεις (3) ερωτσεις ερμηνευτικς που μπορε να αναφρονται σε ιδες, αξες, προβλματα, στη στση, στο θος στο χαρακτρα προσπων, στο ιστορικ, κοινωνικ, πολιτιστικ πλασιο της εποχς της συγγραφς του ργου, στη δομ του κειμνου, σε υφολογικ και αισθητικ θματα. Οι δο (2) απ τις ερωτσεις αυτς αναφρονται στο δοθν απσπασμα και η τρτη σε τμμα διδαγμνου απ μετφραση κειμνου. Για τις απαιτσεις της τρτης ερτησης δνεται στους μαθητς σε φωτοαντγραφο το συγκεκριμνο μεταφρασμνο τμμα κειμνου·
ii. μα (1) ερτηση που αναφρεται στο γραμματειακ εδος του κειμνου, στον συγγραφα στο ργο του·
iii. μα (1) ερτηση λεξιλογικ-σημασιολογικ που αναφρεται στην παραγωγ και σνθεση λξεων της ρχαας Ελληνικς, σε ομρριζες λξεις, σε απλς σνθετες, στη σνδεση λξεων της ρχαας και της Νας Ελληνικς, στη διατρηση στην αλλαγ της σημασας τους, σε συννυμα και αντνυμα κ.λπ.·
iv. μα (1) ερτηση γραμματικς·
v. μα (1) ερτηση συντακτικο·
Οι ερωτσεις υπ τα στοιχεα «iii», «iv» και «v» μπορε να αναλονται σε δο (2) ισοδναμα βαθμολογικς υποερωτματα.
Η μετφραση βαθμολογεται με τριντα (30) μονδες και καθεμι απ τις επτ (7) ερωτσεις με δκα (10) μονδες.
Το διδαγμνο κεμενο απ το πρωττυπο, και μαζ με αυτ το οριζμενο προς μετφραση τμμα του, η ερτηση υπ το στοιχεο «ii» και η ερτηση υπ το στοιχεο «iii» επιλγονται απ την τρπεζα θεμτων. Οι υπλοιπες ερωτσεις (καθς και το τμμα του διδαγμνου απ μετφραση κειμνου της υπ το στοιχεο «i» ερτησης) ορζονται απ τους διδσκοντες.
Να Ελληνικ Γλσσα
Για την εξταση στο μθημα της Νας Ελληνικς Γλσσας δνονται στους μαθητς σε φωτοαντγραφο να δο κεμενα περιορισμνης κτασης απ τον ντυπο /και τον ηλεκτρονικ λγο (βιβλα, εφημερδες, περιοδικ, διαδκτυο), που αναφρονται σε κοινωνικ, πολιτικ, πολιτιστικ, επιστημονικ λλα θματα της καθημερινς ζως και χουν νοηματικ πληρτητα. Τα κεμενα σχετζονται με θματα με τα οποα ασχολθηκαν οι μαθητς κατ τη διρκεια του σχολικο τους. Οι μαθητς εξετζονται σε τρα (3) θματα. Συγκεκριμνα καλονται:
α) να απαντσουν σε δο (2) ερωτσεις που χουν σχση με:
i. την κατανηση του κειμνου (οπτικς απ τις οποες προσεγγζεται η πραγματικτητα, στχοι και επιχειρματα συγγραφα, προβληματισμο που θτει, θσεις που υποστηρζει κ.λπ.)·
ii. την οργνωση του λγου (διρθρωση, δομ, διαρεση, ττλοι ενοττων, συνοχ, αλληλουχα, τρποι ανπτυξης, συλλογιστικ πορεα κ.λπ.)•
β) να απαντσουν σε δο (2) ερωτσεις που αφορον:
i. σε σημασιολογικ στοιχεα (σημασες λξεων, συννυμα, αντνυμα, κατασκευ φρσεων παραγρφων με συγκεκριμνες λξεις, αντικατσταση λξεων φρσεων με σημασιολογικ ισοδναμες κ.λπ.)·
ii. στην επισμανση της λειτουργας μορφοσυντακτικν δομν και υφολογικν στοιχεων του κειμνου που σχετζονται με τους επικοινωνιακος στχους του συγγραφα (ενεργητικ παθητικ σνταξη, γλωσσικς ποικιλες, αναφορικ και ποιητικ λειτουργα της γλσσας [δηλωτικ και συνυποδηλωτικ χρση], στοιχεα προφορικο λγου, χρση ειδικο λεξιλογου, εδος κειμνου κ.λπ.).
γ) να συνθσουν δικ τους κεμενο (ενταγμνο σε επικοινωνιακ πλασιο), το οποο σχετζεται θεματικ με το κεμενο τα κεμενα που τους δθηκαν, στο πλασιο του οποου απαντον με πειστικ επιχειρηματολογα στα ζητομενα, διατυπνουν κρσεις και σχλια αναπτσσουν τεκμηριωμνα προσωπικς απψεις. Η κταση του κειμνου κυμανεται απ 350 ως 400 λξεις.
Το πρτο (α) θμα βαθμολογεται με εκοσι πντε (25) μονδες, το δετερο (β) με εκοσι πντε (25) και το τρτο (γ) με πενντα (50). Η κατανομ της βαθμολογας στις ερωτσεις του α και του β θματος, οι οποες μπορε να αναλονται σε υποερωτματα, διαφοροποιεται ανλογα με τον βαθμ της δυσκολας τους και οι βαθμολογικς μονδες καθορζονται κατ τη διατπωση των θεμτων και ανακοιννονται γραπτς στους μαθητς.
Το κεμενο τα κεμενα, το πρτο και το δετερο θμα (υπ τα στοιχεα «α» και «β») επιλγονται απ την τρπεζα θεμτων, εν το τρτο θμα (υπ το στοιχεο «γ») ορζεται απ τους διδσκοντες το μθημα.
Να Ελληνικ Λογοτεχνα
Για την εξταση του μαθματος της Νας Ελληνικς Λογοτεχνας στην ’ Τξη Ημερησου ΓΕΛ και στην ’ Τξη Εσπερινο ΓΕΛ δνεται στους μαθητς αδδακτο κεμενο, ομοειδς ομθεμο με τις διδακτικς εντητες που χουν διδαχθε («Τα φλα στη λογοτεχνα», «Παρδοση και μοντερνισμς στη νεοελληνικ ποηση» και «Θατρο»), το οποο λαμβνεται απ την τρπεζα θεμτων.
1. Σε περπτωση που το κεμενο αναφρεται στις θεματικς εντητες «Τα φλα στη Λογοτεχνα» και «Θατρο», οι μαθητς καλονται:
α) να επισημνουν τα πρσωπα που αναφρονται στο κεμενο και να τα εντξουν στον τπο και στον χρνο της αφγησης·
β) να διακρνουν και να περιγρψουν να δο λογοτεχνικος χαρακτρες, κνοντας αναφορς στις σχσεις των δο φλων, στον κοινωνικ τους ρλο σε κοινωνικ στερετυπα σχετιζμενα με το θμα του κειμνου, και να αιτιολογσουν τις απαντσεις τους με αντστοιχες παραπομπς στο κεμενο·
γ) να βρουν τον αφηγητ της ιστορας και να αλλξουν το πρσωπο του αφηγητ στε  να φανε η αντστοιχη αλλαγ στην οπτικ της αφγησης να μετατρψουν το διαλογικ μρος του κειμνου σε συνεχ αφηγηματικ λγο·
δ) να διατυπσουν σε μα δο παραγρφους την ποψ τους για το περιεχμενο του κειμνου συσχετζοντς το με τις αντιλψεις της εποχς μας.
Οι ερωτσεις υπ τα στοιχεα «α» και «β» βαθμολογονται με 50 μονδες (α = 25 μονδες + β = 25 μονδες) και συνοδεουν το αδδακτο κεμενο που κληρνεται απ την τρπεζα θεμτων.
Οι ερωτσεις υπ τα στοιχεα «γ» και «δ» βαθμολογονται με 50 μονδες (γ= 25 μονδες + δ= 25 μονδες) και ορζονται απ τους διδσκοντες το μθημα.
2. Σε περπτωση που το ποημα ανκει στην εντητα «Παρδοση και Μοντερνισμς στη νεοελληνικ ποηση», οι μαθητς καλονται:
α) να αναγνωρσουν στο ποημα γενικ χαρακτηριστικ της παραδοσιακς της μοντρνας ποησης•
β) να επισημνουν στο ποημα εκφραστικ μσα και εκφραστικος τρπους (μεταφορς, παρομοισεις, εικνες, στοιχεα που αφορον τη γλσσα, πως λγιες, λακς ιδιωματικς αντιλυρικς λξεις κ.λπ.) και να σχολισουν τη λειτουργα τους•
γ) να επισημνουν στο ποημα βασικ χαρακτηριστικ του λογοτεχνικο ρεματος (π.χ. ρομαντισμς, συμβολισμς κ.λπ.) στο οποο ανκει•
δ) να σχολισουν σε μα δο παραγρφους βασικ σμβολα θματα του ποιματος και να αιτιολογσουν τις απαντσεις τους με αντστοιχες παραπομπς στο κεμενο.
Οι ερωτσεις υπ τα στοιχεα «α» και «β» βαθμολογονται με 50 μονδες (α = 25 μονδες + β = 25 μονδες) και συνοδεουν το αδδακτο κεμενο που κληρνεται απ την τρπεζα θεμτων.
Οι ερωτσεις υπ τα στοιχεα «γ» και «δ» βαθμολογονται με 50 μονδες (γ = 25 μονδες + δ = 25 μονδες) και ορζονται απ τους διδσκοντες το μθημα.
Για την εξταση στη Να Ελληνικ Λογοτεχνα της Β Τξης του Εσπερινο Γενικο Λυκεου δνεται στους μαθητς σε φωτοαντγραφο πεζ ποιητικ κεμενο, που περιλαμβνεται στη διδαχθεσα λη και ορζεται απ τον διδσκοντα, καθς και αδδακτο πεζ ποιητικ κεμενο σης κατ προσγγιση δυσκολας με το διδαγμνο, που επιλγεται με κλρωση απ την τρπεζα θεμτων, με τις αναγκαες διευκρινσεις. Οι μαθητς καλονται να απαντσουν σε τσσερα (4) θματα, απ τα οποα δο (2), και συγκεκριμνα τα υπ τα στοιχεα «α» και «β», προρχονται απ την τρπεζα θεμτων και συνοδεουν το αδδακτο κεμενο, και δο (2), τα υπ τα στοιχεα «γ» και «δ», ορζονται απ τον διδσκοντα και αναφρονται στο διδαγμνο κεμενο. Τα θματα αφορον:
α) στον ερμηνευτικ σχολιασμ του αδδακτου λογοτεχνικο κειμνου·
β) σε παρατηρσεις επ των εκφραστικν μσων και τρπων που εμπεριχονται στο αδδακτο κεμενο (π.χ. ζητεται απ τους μαθητς να βρουν μεταφορς, παρομοισεις, εικνες, στοιχεα που αφορον τη γλσσα, πως λγιες, λακς ιδιωματικς αντιλυρικς λξεις κ.λπ.)
γ) στον συγγραφα του διδαγμνου κειμνου και σε γραμματολογικ στοιχεα που προκπτουν μεσα μμεσα απ αυτ•
δ) στον ερμηνευτικ αισθητικ σχολιασμ του διδαγμνου κειμνου στην ανπτυξη, σε μα (1) δο (2) παραγρφους, χωρων του.
Η βαθμολογα κατανμεται κατ 25% σε κθε θμα, το οποο μπορε να αναλεται σε δο ερωτσεις. Η κατανομ της βαθμολογας στις ερωτσεις μπορε να διαφοροποιεται ανλογα με τον βαθμ της δυσκολας τους και οι βαθμολογικς μονδες κθε ερτησης καθορζονται κατ τη διατπωση των θεμτων και ανακοιννονται γραπτς στους μαθητς.
Ιστορα
Οι μαθητς αξιολογονται στο μθημα της Ιστορας με συνδυασμ θεμτων/ερωτσεων, που ταξινομονται σε δο (2) ομδες:
Ι. Στην ομδα περιλαμβνονται δο (2) θματα που αναλοντ&alp

 
 
| | | |
 
| copyright 2009 | - ENTERCITY