ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΔΑ: ΒΕΑ59-ΖΩ4


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
-----
 

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 

 

 

Αθήνα,        17-4-2013
Αρ.Πρωτ.     53486/Γ7        
Βαθμός Προτερ. ΕΞ . ΕΠΕΙΓΟΝ

 


                                                                                                               

 

 

-----

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80, Μαρούσι
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
email: taapolag@ minedu.gov.gr ,
taaespol@ minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Λιβανού Σοφία
Τηλέφωνο: 210 3443299, 210 3442219

 


ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΠΡΟΣ:
                                                                                                                           

 

 

                                                                                                   

 

ΘΕΜΑ:            Διαδικασία επιλογής και εγγραφής μαθητών στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών      Γυμνασίων Γέρακα Αττικής, Ηρακλείου Κρήτης και Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2013 – 2014.
ΣΧΕΤ.: Η υπ΄ αριθμ. 3850/Γ2/16-6-98 (ΦΕΚ 658/τ.Β΄/1-7-98) Υ.Α. με θέμα
            «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων»
Η υπ΄ αριθμ. 45871/Γ7/18-5-2004 (ΦΕΚ 786/τ.Β΄/26-5-04) Υ.Α. με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων»
Η υπ΄ αριθμ. 39708/Γ7/12-04-2007 (ΦΕΚ 690/τ.Β΄/3-5-2007) Υ.Α. με θέμα «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 45871/Γ7/18-5-2004 απόφασης»
Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων κατόπιν επιλογής. Τα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια περιλαμβάνουν τις εξής κατευθύνσεις:
α. Εικαστικών Τεχνών
β. Θεάτρου-Κινηματογράφου
γ. Χορού
            Οι γονείς των μαθητών, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν τα παιδιά τους στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο που επιθυμούν κατά το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 15 Μαΐου μέχρι Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013. Στην περίπτωση κατά την οποία ένας μαθητής επιθυμεί να είναι υποψήφιος σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις, υποχρεούται να υποβάλει διαφορετική αίτηση για κάθε κατεύθυνση χωριστά.
            Η συμμετοχή των υποψηφίων μαθητών στην επιλογή για φοίτηση σε Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο δεν τους στερεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή σε εισαγωγικές εξετάσεις Μουσικού Γυμνασίου ή σε κλήρωση για Πειραματικό Γυμνάσιο.
            Η διαδικασία επιλογής διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 20 μέχρι 30 Ιουνίου κάθε σχολικού έτους. Για την επιλογή των μαθητών οι οποίοι θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων, συγκροτείται για κάθε Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο και για καθεμιά από τις κατευθύνσεις «Επιτροπή Επιλογής Μαθητών», η οποία ορίζεται με Απόφαση της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
            Η αξιολόγηση των μαθητών θα γίνει σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 45871/Γ7/18-5-04 (ΦΕΚ 786/τ. Β΄/26-5-04) Υ.Α.
Μετά το πέρας των εξετάσεων οι Δ/ντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να αποστείλουν εγγράφως με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα τον αριθμό των εισακτέων στο καλλιτεχνικό σχολείο της Δ/νσης τους καθώς και αντίγραφα των πρακτικών της εξέτασης για κάθε μάθημα.
            Παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας και κάθε ενδιαφερόμενο.
Οι Διευθυντές των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά όλους τους μαθητές της Στ΄ τάξης και να αναρτήσουν το έγγραφο αυτό στον πίνακα ανακοινώσεων.
             Επίσης, για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Καλλιτεχνικά Σχολεία Γέρακα Αττικής (τηλ. 210.66.16.130), Ηρακλείου Κρήτης (τηλ. 2810.76.26.10) και Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης (τηλ. 2310.72.73.41).
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 

 

ΦΟΥΣΕΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

                                                                            
 
αρχική | καλλιτεχνικό σχολείο | εκδηλώσεις | εκδρομές | επικοινωνία
 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | copyright 2009 | σχεδιασμός - ανάπτυξη ENTERCITY